0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-18-21/tang-22-25.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-18-21/tang-22-25-1.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 22-25

2 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: DUAL KEY2

  • Mã căn hộ: DUAL KEY2

  • DT tim tường: 95.36 m2

  • DT thông thủy: 89.79 m2

DUAL KEY2

Vị trí căn hộ

DUAL KEY2
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/