0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-14-17/tang-05-11.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-14-17/tang-05-11-1.html

Chi Tiết Căn Hộ

2 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 2BR1

  • Mã căn hộ: 2BR1

  • DT tim tường: 68.67 m2

  • DT thông thủy: 63.94 m2

2BR1

Vị trí căn hộ

2BR1
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/