0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-14-17/tang-05-11.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-14-17/tang-05-11-1.html

Chi Tiết Căn Hộ

3 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 3BR

  • Mã căn hộ: 3BR

  • DT tim tường: 110.03 m2

  • DT thông thủy: 104.21 m2

3BR

Vị trí căn hộ

3BR
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/