0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-14-17/tang-05-11.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-14-17/tang-05-11-1.html

Chi Tiết Căn Hộ

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO1

 • Mã căn hộ: STUDIO1

 • DT tim tường: 47.68 m2

 • DT thông thủy: 47.68 m2

STUDIO1

Vị trí căn hộ

STUDIO1

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO1A

 • Mã căn hộ: STUDIO1A

 • DT tim tường: 44.86 m2

 • DT thông thủy: 40.00 m2

STUDIO1A

Vị trí căn hộ

STUDIO1A

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO1B

 • Mã căn hộ: STUDIO1B

 • DT tim tường: 43.68 m2

 • DT thông thủy: 40.07 m2

STUDIO1B

Vị trí căn hộ

STUDIO1B

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO2

 • Mã căn hộ: STUDIO2

 • DT tim tường: 47.68 m2

 • DT thông thủy: 43.83 m2

STUDIO2

Vị trí căn hộ

STUDIO2

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO3A

 • Mã căn hộ: STUDIO3A

 • DT tim tường: 48.33 m2

 • DT thông thủy: 43.07 m2

STUDIO3A

Vị trí căn hộ

STUDIO3A

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO3B

 • Mã căn hộ: STUDIO3B

 • DT tim tường: 48.33 m2

 • DT thông thủy: 45.10 m2

STUDIO3B

Vị trí căn hộ

STUDIO3B

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO4

 • Mã căn hộ: STUDIO4

 • DT tim tường: 55.43 m2

 • DT thông thủy: 55.43 m2

STUDIO4

Vị trí căn hộ

STUDIO4
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/