0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-14-17/tang-12.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-14-17/tang-12-1.html

Chi Tiết Căn Hộ

2 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 2BR2

  • Mã căn hộ: 2BR2

  • DT tim tường: 95.51 m2

  • DT thông thủy: 95.51 m2

2BR2

Vị trí căn hộ

2BR2
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/