0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-14-17/tang-12.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-14-17/tang-12-1.html

Chi Tiết Căn Hộ

3 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 3BR

  • Mã căn hộ: 3BR

  • DT tim tường: 110.03 m2

  • DT thông thủy: 104.21 m2

3BR

Vị trí căn hộ

3BR

3 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 3BR1

  • Mã căn hộ: 3BR1

  • DT tim tường: 110.03 m2

  • DT thông thủy: 110.03 m2

3BR1

Vị trí căn hộ

3BR1
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/