0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-18-21/tang-14-21.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-18-21/tang-14-21-1.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 14-21

3 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 3BR1

  • Mã căn hộ: 3BR1

  • DT tim tường: 110.03 m2

  • DT thông thủy: 110.03 m2

3BR1

Vị trí căn hộ

3BR1

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 14-21

3 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 3BR2

  • Mã căn hộ: 3BR2

  • DT tim tường: 110.03 m2

  • DT thông thủy: 110.03 m2

3BR2

Vị trí căn hộ

3BR2
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/