0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-18-21/tang-22-25.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-18-21/tang-22-25-1.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 22-25

4 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 4BR

  • Mã căn hộ: 4BR

  • DT tim tường: 157.71 m2

  • DT thông thủy: 150.64 m2

4BR

Vị trí căn hộ

4BR

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 22-25

4 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 4BR1

  • Mã căn hộ: 4BR1

  • DT tim tường: 157.71 m2

  • DT thông thủy: 149.17 m2

4BR1

Vị trí căn hộ

4BR1
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/