0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-18-21/tang-22-25.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-18-21/tang-22-25-1.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 22-25

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO1B

 • Mã căn hộ: STUDIO1B

 • DT tim tường: 43.68 m2

 • DT thông thủy: 40.07 m2

STUDIO1B

Vị trí căn hộ

STUDIO1B

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 22-25

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO1C

 • Mã căn hộ: STUDIO1C

 • DT tim tường: 48.33 m2

 • DT thông thủy: 48.33 m2

STUDIO1C

Vị trí căn hộ

STUDIO1C

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 22-25

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO2A

 • Mã căn hộ: STUDIO2A

 • DT tim tường: 55.43 m2

 • DT thông thủy: 55.43 m2

STUDIO2A

Vị trí căn hộ

STUDIO2A

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 22-25

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO3

 • Mã căn hộ: STUDIO3

 • DT tim tường: 47.67 m2

 • DT thông thủy: 43.61 m2

STUDIO3

Vị trí căn hộ

STUDIO3
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/